Ε.Π.Σ Ευβοίας: Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για δελτίο πιστοποίησης προπονητών

Η Ε.Π.Σ.ΕΥΒΟΙΑΣ ανακοινώνει ότι οι προπονητές που θα απασχολούνται σε σωματεία της Ά (Υποχρεωτικά) Β΄& Γ΄ερασιτεχνικής κατηγορίας (Προαιρετικά) την ποδ/κή περίοδο 2018-2019, υποχρεούνται μέχρι την έναρξη των πρωταθλημάτων να υποβάλλουν στα γραφεία της Ένωσης τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου πιστοποίησης προπονητή της τρέχουσας ποδ/κής περιόδου (και για την έκδοση ταυτότητας τριετούς Ε.Π.Ο ,όσοι δεν έχουν).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
  1. Αίτηση του σωματείου
  2. Ταυτότητα προπονητή UEFA ή ΕΠΟ με ημερομηνία λήξης 31/12/2018
  3. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της Ε.Π.Ο &  αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του κανονισμού προπονητών του καταστατικού και των κανονισμών της Ε.Π.Ο.
  5. Βεβαίωση μέλους σε Σύνδεσμο Προπονητών
  6. Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης και πρωτότυπο ιδιωτικό συμφωνητικό με Π.Α.Ε ή σωματείο το οποίο κατατίθεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ (φωτοτυπία δε γίνεται δεκτή).
  7. Καταβολή παράβολου 75,00 ευρώ (από τον προπονητή)