ΕΠΣ Ευβοίας: Εξαιρετικές περιπτώσεις αποδέσμευσης ποδοσφαιριστή

Η ΕΠΣ Ευβοίας  ανάρτησε το σχετικό έγγραφο που αφορά το άρθρο 7 και τις εξαιρετικές περιπτώσεις αποδέσμευσης ποδοσφαιριστή.

Αναλυτικά το άρθρο 7 αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 7 Εξαιρετικές Περιπτώσεις Αποδέσµευσης

Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές δύνανται να αποδεσµευθούν από τις οµάδες στις
οποίες ανήκουν και να καταστούν ελεύθεροι υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Με την υποβολή της αίτησης µεταβολών του ποδοσφαιριστή στην ΕΠΟ µέσω της
οικείας Ε.Π.Σ. καταλλήλως συµπληρωµένη, υπογεγραµµένη και σφραγισµένη
σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο. Η αίτηση αυτή θα
υποβάλλεται µόνον µέσω της Ε.Π.Σ. στην οποία ανήκει η οµάδα που αποδεσµεύει
τον ποδοσφαιριστή.
Η υποβολή της αίτησης για την αποδέσµευση του ποδοσφαιριστή πραγµατοποιείται
κατά το χρονικό διάστηµα από 1/7 έως 31/8 και από 1/1 έως 31/1 κάθε έτους. Οι
αποδεσµεύσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά και µόνο ποδοσφαιριστές που ανήκουν
στη δύναµη της οµάδας µέχρι και την έναρξη της µετεγγραφικής περιόδου κάθε
ποδοσφαιρικής περιόδου.

2. Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που αποδεδειγµένα δεν χρησιµοποιήθηκε σε
επίσηµους αγώνες επί δύο (2) συνεχείς ολόκληρες ποδοσφαιρικές περιόδους,
δύναται µετά από αίτησή του να καταστεί ελεύθερος µε απόφαση της Επιτροπής
Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ.
Η διάταξη αυτή αφορά αποκλειστικά ποδοσφαιριστές, που έχουν το δικαίωµα να
αγωνίζονται στην οµάδα αντρών του σωµατείου τους
Ο χρόνος τιµωρίας, στράτευσης και τραυµατισµού δεν προσµετράται στον
προσδιορισµό του χρόνου της µη συµµετοχής του ποδοσφαιριστή στους επίσηµους
αγώνες της οµάδας που ανήκει.

3. Οι οµάδες δύνανται µε αίτηση τους προς την Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών
της ΕΠΟ να αποδεσµεύουν ποδοσφαιριστές από 1/7 έως 30/9 και από 1/1 µέχρι
30/1 του εποµένου έτους, υπό την προϋπόθεση ότι η δύναµη
του σωµατείου υπερβαίνει τους 140 ποδοσφαιριστές.
Οι αποδεσµεύσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά και µόνο ποδοσφαιριστές που
ανήκαν στη δύναµη της οµάδας µέχρι και την έναρξη της µετεγγραφικής περιόδου
κάθε ποδοσφαιρικής περιόδου.

4. α) Ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποδεδειγµένα µετοικούν, για λόγους εγγραφής ή
µετεγγραφής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, αλλαγής σχολείου, τέλεσης γάµου ή σύναψης
συµφώνου συµβίωσης, διορισµού ή µετάθεσης σε υπαλληλική θέση του δηµοσίου,
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή άλλων οργανισµών κοινής ωφελείας και
τραπεζών, ή αποδεδειγµένης εργασίας για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 6 µηνών
στη νέα µόνιµη κατοικία τους ή ενός εκ των ασκούντων τη γονική τους µέριµνα,
δύνανται µε αίτησή τους να εγγραφούν προσωρινά σε σωµατείο της Ε.Π.Σ. της νέας
µόνιµης κατοικίας τους.
Η εργασία για χρονικό διάστηµα των τουλάχιστον έξι (6) µηνών αποδεικνύεται µε
κάθε νόµιµο µέσο, όπως κατάθεση ασφαλιστικού βιβλιαρίου υγείας, υπηρεσιακό
σηµείωµα µετάθεσης.
β) Σε κάθε περίπτωση και συντρεχουσών των προαναφεροµένων
προϋποθέσεων, επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για προσωρινή µετεγγραφή ή
αποδέσµευση για νησιά, ανεξάρτητα από το πόσο απέχουν µεταξύ τους ή από
την ηπειρωτική χώρα, εφόσον η µετακίνηση των ποδοσφαιριστών
αποδεδειγµένα κρίνεται δύσκολη, είτε λόγω γεωγραφικών συνθηκών, είτε
λόγω έλλειψης τακτικής ή απευθείας θαλάσσιας συγκοινωνίας.
Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση υποβάλλεται πάντοτε από τον ποδοσφαιριστή στην
αρµόδια Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ από 1/10 - 31/10 κάθε έτους.
γ) Σε περίπτωση επανεγκαταστάσεως των ποδοσφαιριστών αυτών, στην περιφέρεια
της Ε.Π.Σ. της οµάδας από την οποία αιτήθηκαν προσωρινή αποδέσµευση,
υποχρεούνται αυτοί ή αυτός που έχει τη γονική τους µέριµνα να ζητήσουν την
επανένταξή τους στη δύναµη της οµάδας από την οποία προσωρινά µετακινήθηκαν
είτε µε την υποβολή προς την αρµόδια Ε.Π.Σ. αίτησης µεταβολών µετεγγραφής,
κατά τη διάρκεια της προβλεπόµενης περιόδου µετεγγραφών (από 1/7 έως
31/10), είτε µε αίτησή τους προς την Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ,
όταν εκλείψουν οι λόγοι της προσωρινής µετοίκησής τους και πάντα κατά τη
διάρκεια των επανεγγραφών (1/9 έως 31/10 και 1/1 έως 28/2).
Οι ως άνω ποδοσφαιριστές δεν δικαιούνται να εγγραφούν ή να µετεγγραφούν σε
οποιοδήποτε άλλο σωµατείο, χωρίς τη συναίνεση του σωµατείου από το οποίο
αποδεσµεύθηκαν προσωρινά.
δ) Οι ως άνω αναφερόµενοι ποδοσφαιριστές δεν δικαιούνται εντός πενταετίας να
ζητήσουν προσωρινή αποδέσµευση για τους ίδιους λόγους των προαναφερόµενων
περιπτώσεων α) και β), εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η Επιτροπή Ιδιότητας
Ποδοσφαιριστών κατόπιν αιτήσεώς τους.

5. Ποδοσφαιριστές, των οποίων οι οµάδες στις οποίες ανήκουν, δεν δηλώνουν
συµµετοχή στο οικείο πρωτάθληµα ή αποχωρούν ή αποβάλλονται από αυτό
δύνανται εντός τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας για την ως άνω
δήλωση, ή αποχώρηση ή αποβολή µε αίτησή τους προς την Επιτροπή Ιδιότητας
Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ και βεβαίωση της οικείας ένωσης, να αποδεσµεύονται
προσωρινά, προκειµένου να εγγράφονται για την αγωνιστική περίοδο αυτή, σε
οµάδα της επιθυµίας τους, εξαιρουµένων των οµάδων άλλων Οµοσπονδιών. Μετά τη
λήξη της αγωνιστικής περιόδου ο ποδοσφαιριστής εντάσσεται αυτοδίκαια στην οµάδα
από την οποία προσωρινά αποδεσµεύτηκε

6. Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που έχει συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25)
έτος της ηλικίας του και κατά τις πέντε (5) προηγούµενες συνεχείς αγωνιστικές
περιόδους ανήκει στην ίδια οµάδα, δικαιούται να ζητήσει την αποδέσµευσή του µε
αίτησή του στην αρµόδια Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ που
υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

7. Ποδοσφαιριστές των οποίων η οµάδα δεν κατήλθε να αγωνιστεί σε δύο (2)
συνεχείς αγωνιστικές περιόδους (περιέπεσε σε αδράνεια) στα τοπικά
Πρωταθλήµατα, δύνανται να εγγραφούν κατά την περίοδο επανεγγραφών ως
ελεύθεροι ποδοσφαιριστές σε άλλη οµάδα, προσκοµίζοντας πλέον των λοιπών
δικαιολογητικών και βεβαίωση της οικείας ένωσης µε την οποία να βεβαιώνεται ότι η
οµάδα δεν αγωνίστηκε στις περιόδους αυτές στο τοπικό πρωτάθληµα.