Επιστολή παραίτησης Αν. Βουρδάνου απο τον ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ


Με επιστολή του ο Αντώνης Βουρδάνος ανακοίνωσε την παραίτηση του απ’ τη θέση του προέδρου του ΑΟ Χαλκίς.


Αναλυτικά:

‘AΞIOTIMOI KYPIOI

ΠPIN ΔYO MHNEΣ ΔEXTHKA ΠPOTAΣH NA ANAΛABΩ THN ΔIOIKHΣH TOY AO XAΛKIΣ AΠO THN ΘEΣH TOY ΠPOEΔPOY . OI ΠPOYΠOΘEΣEIΣ HTAN NA YΠAPΞEI ENA ΣYMBOYΛIO TO OΠOIO ΘA KATEBAΛE ENA ΠOΣO ΓIA NA ΞEKINHΣEI H OMAΔA AΞIAΣ 20.000,00 EYPΩ KAI ΣTHN ΣYNEXEIA KAΠOIEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ ΘA ΣTHPIZAN THN OΛH ΠPOΣΠAΘEIA .
H ΠPOTAΣH, OΠΩΣ EIXA ANAΦEPEI KAI ΣTHN ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH, EIXE NA KANEI ME THN ΔIAXEIPHΣH TOY ΣΩMATEIOY ΠPOKEIMENOY NA AΠOKTHΣEI EK NEOY THN AΞIOΠIΣTIA TOY ΠPOΣ TOYΣ ΦIΛAΘΛOYΣ KAΘΩΣ ΔEN EIXA THN ΔYNATOTHTA NA YΠOΣTHPIΞΩ MONOΣ MOY OIKONOMIKA TIΣ YΠOXPEΩΣEIΣ .
ΞEKINΩNTAΣ ΔOYΛEΨAME KAI ΠAPOYΣIAΣAME ΣTHN ENAPΞH THΣ ΠPOETOIMAΣIAΣ ENA POΣTEP ΠOΛY IΣXYPO ME 30 ΠAIXTEΣ .
ΣTHN ΣYNEXEIA OMΩΣ ΔEN ΔOΘHKAN TA XPHMATA AΠO TA ΠEPIΣΣOTEPA MEΛH TOY ΔΣ TA OΠOIA KAI AΠOXΩPHΣAN AΠO TO ΣYMBOYΛIO . OI EΠIXEIPHΣEIΣ ME TIΣ OΠOIEΣ EΓINE ΠPOΣEΓΓIΣH ΣTO MEΓAΛYTEPO MEPOΣ TOYΣ ΔEN ANTAΠOKPIΘHKAN ΣTO KAΛEΣMA ΓIA BOHΘEIA . ΣE ΣYΓKENTPΩΣH ΦIΛΩN THΣ OMAΔAΣ ΓIA NA ΓPAΨOYME MEΛH EΠIΣHΣ YΠHPΞE ΠOΛY MIKPH ANTAΠOKPIΣH KAI TA ΠEPIΣΣOTEPA MEΛH ΠOY ΓPAΦTHKAN HTAN EKTOΣ XAΛKIΔAΣ .
EINAI AΞIO ANAΦOPAΣ ΠΩΣ MONO TPIA MEΛH TOY ΔΣ AΠO THN XAΛKIΔA BOHΘHΣAN OIKONOMIKA THN OMAΔA KAI MOΛIΣ ΔYO ΦIΛAΘΛOI EKTOΣ ΔΣ

ΣHMEPA TO ΔΣ EINAI ΠΛEON 4 ATOMA OΠOTE ΔEN NOMIMOΠOIEITAI NA ΛABEI KAMIA AΠOΦAΣH .

ΩΣ EK TOYTOY YΠOBAΛΛΩ THN ΠAPAITHΣH MOY KAI KAΛΩ TA MEΛH ΣE EKTAKTH ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH THN ΠAPAΣKEYH 30/8 KAI ΩPA 18:00 ΣTHN AIΘOYΣA TOY ΠAΛIOY ΔHMAPXEIOY EΠI THΣ OΔOY ABANTΩN 50.
ΣE ΠEPIΠTΩΣH MH AΠAPTIAΣ ΘA EΠANAΛHΦΘEI H ΣYNEΛEYΣH MIA ΩPA META ΣTHΣ 19:00

ΘA HΘEΛA NA EYXAPIΣTHΣΩ IΔIAITEPA TON KYPIO APTITΣOΓΛOY KAΘΩΣ EINAI O MONAΔIKOΣ ANΘPΩΠOΣ ΠOY ME ΔIAΦOPA ΣTHPIΞE THN OMAΔA AΠOΔEIKNYONTAΣ ΠΩΣ AΓAΠAEI OΣO KANENAΣ TON A O XAΛKIΣ.

ME EKTIMHΣH
BOYPΔANOΣ ANTΩNHΣ’